In het septembernummer

2014-3Infrastructuur OR-scholing in elkaar gestort
Vanuit de scholingswereld komen er al langer verhalen dat ondernemingsraden veel minder op scholing gaan na afschaffen van het GBIO. Volgens de SER ligt dat wat genuanceerder. Het aantal OR’en dat op cursus ging is met slechts 6,5% gedaald, terwijl de omzet van erkende scholingsinstituten met bijna 40% terugliep. Dat betekent dat OR’en naar alternatieven hebben gezocht. Die alternatieven bestaan echter vaak uit goedkope, maar slechte trainers, vindt OR-trainer Niek van Keulen van GITP. Dat holt de kwaliteit van de medezeggenschap uit.

Kennis is geld
In zijn rapport ‘Naar een lerende economie’ stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat Nederland moet inzetten op kennis om de welvaart te behouden. Daar wordt hard aan gewerkt door de overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Opvallende afwezigen zijn werkgevers- en werknemersorganisaties, constateert Jan Peter van den Toren van Birch Consultants. Het zou goed zijn als die ook aanschuiven, omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen.

Meer maatwerk in arbeidstijden
Arbeidsorganisaties hebben er alle belang bij om de arbeidstijden aan te passen aan de levensfase waarin de werknemer verkeert. Daarbij is er steeds meer ruimte voor de individuele werknemer om keuzes te maken, weet Sam Groen van FNV Bondgenoten. Er moet alleen voor worden gewaakt de risico’s eenzijdig bij de werknemer te leggen.

Hoe verdelen we de groei?
De eerste helft van 2014 was een moeizaam CAO-seizoen. Er werden minder akkoorden afgesloten dan voorgaande jaren. In 2015 zal het niet veel soepeler gaan, vrezen Laurens Harteveld van AWVN en Heidi Timmermans en Annette de Groot van FNV Bondgenoten. Het is echter wel belangrijk dat partijen met elkaar in gesprek blijven, omdat zonder CAO iedereen verliest.

SER: breid instemmingsrecht OR over pensioen uit
Op 20 juni heeft de SER geadviseerd om het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij pensioen uit te breiden. Het betreft hier een zeer complexe materie, weet onderzoeker Robbert van het Kaar van AIAS, die bij de voorbereiding van het advies betrokken was. Daarom doen OR’en er verstandig aan zich daar nu al vast in te gaan verdiepen, zodat zij aan direct aan de slag kunnen als de overheid het advies in wetgeving heeft omgezet.

Diamanten
Na 25 jaar als vakbondsbestuurder bij het CNV te hebben gewerkt, heeft John Toxopeus zijn herinneringen opgeschreven in de vakbondsroman: ‘We doen of er niets aan de hand is’. Het hoofdstuk Diamanten gaat in op zijn tijd bij Philips. Die ervaring was niet al te best. ‘Ik koop nooit meer wat van dat klerebedrijf,’ is zijn eindconclusie.

Ondernemingsraden durven flex niet aan te pakken
De FNV is er veel aan gelegen om allerlei schijnconstructies in flexarbeid aan te pakken. Met name in de bouw komt dat vaak voor. Begin 2014 heeft FNV Bouw daarom onderzocht hoe ondernemingsraden in de bouwnijverheid met het onderwerp flex bezig zijn. Het resultaat was onthutsend, constateert beleidsadviseur medezeggenschap Niko Manshanden van FNV Bouw. Hij spoort de OR aan zijn taak serieus op te pakken, omdat de bond het niet alleen kan.

Sociale investeerder helpt langdurig werklozen
In Rotterdam is onlangs de eerste Nederlandse social impact bond van start gegaan. Dat is een nieuw financieringsinstrument, waarbij private investeerders gemeenten kapitaal leveren om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Hoe beter dat lukt, hoe hoger hun rendement. Maar helemaal zonder risico’s is dat niet, vindt Els Sol van AIAS. Voorkomen moet worden dat investeerders meedoen om snelle winst te maken.

 Teleurgesteld over sociaal Europa
De Franse oud-voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors was een warm pleitbezorger van de Europese eenwording. Wat hem betreft waren economische en sociale integratie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens voormalig Europarlementariër Jan Cremers ziet hij met lede ogen aan dat de nadruk op de economie is komen te liggen.

CAO moet onderlinge verschillen mogelijk maken
Bedrijven in dezelfde sector verschillen onderling, en werknemers ook. Daar past geen rigide CAO bij, die iedereen in hetzelfde keuslijf perst. Siward Swart van CNV Vakmensen en Henk Strating van HS Arbeidsvoorwaarden pleiten daarom voor meer maatwerk in CAO’s. Voorwaarde is wel dat de arbeidsverhoudingen binnen de onderneming goed zijn.

Onrust bij Walmart
Supermarktketen Walmart in de Verenigde Staten staat bekend om de lage lonen en slechte arbeidsverhoudingen. Werknemers hebben niets te vertellen en mogen zich niet organiseren. Steeds meer werknemers komen daarom in opstand, weten Cees van Aanholt van Air-France/KLM en zelfstandig adviseur Peter Greup. Met als resultaat dat er nu een zaak speelt bij het overheidsorgaan dat zich met arbeidsverhoudingen bezighoudt, de National Labor Relations Board.

Naast deze artikelen zijn er de rubrieken van onze vaste medewerkers.

Meer lezen? Neem dan nu een abonnement, of vraag een proefnummer aan.