In het decembernummer

Zeggenschap-2014-4Creëer nieuwe banen door functies op te splitsen
Bedrijven en instellingen moeten 125.000 mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Probleem is dat die banen er niet zijn, zeggen werkgevers. Volgens hoogleraar inclusieve arbeidsorganisatie Frans Nijhuis van de Universiteit Maastricht en directeur Brigitte van Lierop van Disworks is dat op te lossen. Veel huidige medewerkers doen werk waarvoor ze zijn overgekwalificeerd. Door eenvoudige taken af te splitsen, kunnen veel nieuwe banen worden geschapen waar mensen met een arbeidsbeperking voor in aanmerking komen.

Keuzevrijheid pensioenfondsen levert niets op
Omdat de onvrede over pensioenen toeneemt, komen er steeds vaker eer pleidooien om meer keuzevrijheid in te bouwen. Het gaat er dan met name om dat mensen zelf moet kunnen kiezen bij welk pensioenfonds ze willen sparen. Dit levert echter weinig op, denkt hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer, die dit met enkele collega’s van AIAS heeft onderzocht. Het is beter om deelnemers meer zeggenschap te geven.

Slimmer organiseren voorkomt stress
Bij werkstress gaat de aandacht vaak uit naar wat de werknemer daartegen kan doen. Volgens emeritus hoogleraar Frank Pot en Peter Smulders van TNO is dit slechts symptoombestrijding. Om stress te voorkomen, dient de oorzaak te worden aangepakt. Die ligt in de manier waarop het werk is georganiseerd. Meer eigen regelmogelijkheden voor werknemers is de beste preventie.

Het einde van de ondernemingsraad?
OR’en kampen met een slecht imago en vinden steeds moeilijker kandidaten. Bij de overheid wordt daarom geëxperimenteerd met vormen, die meer mensen bij medezeggenschap betrekken. De Universiteit van Tilburg onderzoekt vervolgens wat wel en niet werkt. Volgens Bob Vermaak van Wiekiesjij kan dit tot opheffing van de OR leiden. Daarvoor in de plaats komt een chief participation officer (CPO), die medezeggenschap van medewerkers organiseert.

Jongeren praten mee over de arbeidsmarkt
Het zijn vooral jongeren die worden geconfronteerd met alle veranderingen op de arbeidsmarkt en terechtkomen in flexbanen. Toch praten ze nauwelijks mee om al die veranderingen in goede banen te leiden. Dat moet anders, vindt vice-voorzitter Bernard Koekoek van FNV Jong. Met de lancering van het ReflexLAB worden vijftig jongeren klaargestoomd om de discussie met de gevestigde orde aan te gaan.

Bevolkingskrimp lost werkloosheid niet op
Een krimpende en vergrijzende beroepsbevolking leidt niet tot een ernstig tekort aan arbeidskrachten, zoals vaak wordt verondersteld. Integendeel, regionaal blijkt krimp vaak samen te gaan met een constant hoge werkloosheid. Dit treft vooral lager en middelbaar opgeleiden, zo blijkt uit onderzoek van Dimphy Smeets dat zij heeft verricht voor het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Overheden en sociale partners kunnen hier op inspelen door nieuwe bedrijvigheid te stimuleren.

Modernisering van de CAO is hard nodig
Onlangs werd gevierd dat de eerste cao een eeuw geleden tot stand kwam. Maar haalt dit instrument ook de volgende 100 jaar? Dan zal er heel wat moeten gebeuren, meent oprichter Henk Strating van HS Arbeidsvoorwaarden. Werkgevers en vakbonden moeten samen aan vernieuwing werken. Daarbij zal niet het collectief, maar het individu centraal dienen te staan.

Angst voor robots is niet nodig
We staan aan de vooravond van een nieuwe technologische revolutie. Deze revolutie zou zich van voorgaande onderscheiden, omdat menselijke arbeid massaal zou worden vervangen door robots. Volgens arbeidsverhoudingenadviseur Kees Korevaar is die angst niet terecht. Ook robotisering levert nieuwe werkgelegenheid op. Het is dan wel zaak hier tijdig op in te springen, te beginnen met vernieuwing in het onderwijs.

Boodschap aan de Europese Commissie
Op uitnodiging van de Europese Commissie heeft de Universiteit van Tilburg een discussie georganiseerd over wat er verbeterd kan worden aan Europa. Minder sturing van bovenaf, en meer aandacht voor een sociaal Europa en betrokkenheid van de burger, zo vatten onderzoeker Europees sociaal beleid Sonja Bekker van RelecT en student Boyd Zeedzen van de UvT het debat samen. Zij hebben deze boodschap aan de Europese Commissie verstuurd.

Ook bij kleine bedrijven in Duitsland is er vaak geen OR
Hoewel medezeggenschap belangrijk wordt geacht, zijn er nog veel OR-plichtige bedrijven die geen ondernemingsraad hebben. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook Duitsland. Met name in het mkb is er vaak geen OR, weet Jan Cremers van AIAS. Met een wetswijziging in 2001 wilde de Duitse regering de naleving verhogen. Dat is niet gelukt.

Investeren in flexwerkers loont
Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar flexibele arbeidskrachten, gebeurt dat zelden vanuit het perspectief van de organisatie. Toch kan dat wel degelijk nuttig zijn, zo laat Fabian Dekker van de Erasmus Universiteit zien. Bedrijven die investeren in hun flexwerkers, krijgen daar namelijk meer betrokkenheid en een grotere loyaliteit voor terug.

Naast deze artikelen zijn er de rubrieken van onze vaste medewerkers.

Meer lezen? Neem dan nu een abonnement, of vraag een proefnummer aan.