Veel overtredingen bij verwijderen asbest

Bedrijven die een certificaat op zak hebben om asbest uit oude gebouwen te verwijderen, nemen vaak een loopje met de regels waaraan zij moeten voldoen. Het ministerie van SZW constateert dat er bij maar liefst 70% van de inspecties overtredingen zijn, zo blijkt uit de vandaag verschenen ‘Sectorrapportage Asbest 2013’ van het ministerie.

Asbest is een gevaarlijk goedje. Nog steeds sterven er jaarlijks tussen de 900 en 1300 mensen die er in het verleden aan zijn blootgesteld. Daarom is asbest in 1994 verboden. In veel gebouwen van voor 1994 is nog asbest aanwezig, dat verwijderd moet worden. Bedrijven die dat doen, hebben daartoe een certificaat op zak. Zij moeten aan regels voldoen om de veiligheid van de werknemers die asbest verwijderen te garanderen. Die regels worden massaal overtreden, aldus het rapport. De Inspectiedienst van het ministerie heeft in 2012 391 inspecties verricht bij werklocaties waar gecertificeerde bedrijven asbest saneren. ‘Bij 70% van de geïnspecteerde saneringslocaties zijn in 2012 tekortkomingen geconstateerd. In voorgaande jaren was dit 58%. Ook het aandeel zware handhavinginstrumenten, zoals boetes, stilleggingen en processen verbaal, ligt met 44% hoger dan in voorgaande jaren (26%). De inspecties zijn gericht op ernstige overtredingen, waarbij werknemers of derden blootgesteld kunnen worden aan asbestvezels’, schrijft minister Lodewijk Asscher in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de Inspectie SZW is het percentage van 70 veel te hoog voor een sector waar de bedrijven procescertificaten hebben en de werknemers over persoonscertificaten beschikken. De oorzaak daarvan is dat malafide bedrijven zich op asbest hebben toegelegd. ‘Enkele partijen die betrokken zijn bij asbestverwijdering behalen een financieel gewin door bewust wet- en regelgeving te overtreden. (…) Er zijn signalen dat voor dergelijke illegale verwijdering van asbest ondeskundige of ongeschoolde werknemers uit het buitenland worden ingezet’, aldus Asscher.

Eén van de maatregelen die de minister wil nemen is om ook opdrachtgevers aansprakelijk te stellen. ‘Ik verken of in de arboregelgeving ketenaansprakelijkheid kan worden toegepast daar waar het asbestinventarisatie en asbestsanering betreft. Bij een dergelijke aanpak kan naast de werkgever ook de opdrachtgever worden aangesproken wanneer bepalingen niet worden nageleefd.’