SER herziet fusiegedragsregels

De Sociaal-Economische Raad heeft zijn Fusiegedragsregels uit 2000 herzien. De nieuwe gedragsregels gelden nu ook voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. Ook nieuw is de mogelijkheid tot bemiddeling voor partijen die een klacht hebben over het niet naleven van de Fusiegedragsregels. De herziene Fusiegedragsregels treden op 1 oktober 2015 in werking.

Maatschappelijke ontwikkelingen
De uitbreiding naar meer sectoren van de Fusiegedragsregels is ingegeven door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken en de toenemende bedrijfsmatige organisatie in sectoren die traditioneel niet onder de Fusiegedragsregels vielen. Voorbeelden van non-profitorganisaties en organisaties binnen de overheid die ook onder de Fusiegedragsregels gaan vallen zijn ondernemingen in de zorg (thuiszorg, ziekenhuizen en kinderopvang), het onderwijs en de culturele sector. Ook in geval van fusies binnen het vrije beroep, zoals accountants, advocaten, architecten, stedenbouwkundigen en raadgevende ingenieurs zijn de gedragsregels van toepassing.
Als een fusiepartij of een vakbond twijfels heeft over het (op een behoorlijke wijze) naleven van de Fusiegedragsregels, kunnen zij nu ook gebruik maken van een mogelijkheid tot bemiddeling. In plaats van een formele procedure bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels te starten, kunnen partijen dan proberen om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Bescherming belangen werknemers
De Fusiegedragsregels spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de belangen van werknemers bij (voorgenomen) fusies. Op grond van de Fusiegedragsregels moeten ondernemingen de betrokken vakbonden informeren over fusie- of overnameplannen. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen. De melding moet ook naar de SER, die toeziet op naleving van de afgesproken gedragsregels in geval van fusies. Geschillen over de naleving van de Fusiegedragsregels worden beslecht door de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.