SER: daling scholing OR’en minder groot dan verwacht

standaard_nieuwsserdraagvlakcao

In 2013 hebben OR-leden minder gebruik gemaakt van scholingsfaciliteiten, zoals cursussen en trainingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER. Gemiddeld volgden OR-leden minder dagdelen cursus en ook daalde – in mindere mate – het aantal OR’en dat op cursus ging. Zo daalde het gemiddeld aantal dagdelen dat OR’en een cursus volgde ten opzichte van 2012 met 6,5% bij collectieve scholing (= ruim 0,4 dagdeel) en 5,6% bij individuele scholing (= ruim 0,2 dagdeel). Eerdere signalen deden vermoeden dat de daling 35-40% zou bedragen. Vergeleken daarmee valt de terugloop mee.

Deze conclusie staat in het rapport ‘Ontwikkelingen gebruik OR-scholingsfaciliteiten’ dat is toegezonden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport doet verslag van een onderzoek van de CBM naar veranderingen in het gebruik van de scholingsfaciliteiten als gevolg van wijzigingen in de WOR in 2013. Het onderzoek is representatief voor de ondernemingsraden en OR-opleiders in Nederland. Het is volgens de CBM overigens nog te vroeg om conclusies te trekken over de gevolgen van de wetswijziging. De scholingsmarkt is in beweging en de effecten van de wijziging moeten nog uitkristalliseren.

Aandacht voor kleine OR
Bij de kleine OR’en blijkt de omvang van het gebruik van (collectieve) scholing beduidend lager dan in de andere grootte-categorieën en sectoren. Ook de daling in het gebruik van scholingsfaciliteiten verschilt naar de omvang van een OR. Bij kleine OR’en (5 zetels of minder) liep de scholing sterker terug dan bij middelgrote (6-10 zetels) en grote OR’en (11 zetels of meer). Ook maakt het uit in welke sector een OR zit. In de profit sector daalde het gebruik van collectieve scholing, maar lieten OR-leden zich iets meer individueel scholen. In de non-profit sector bleef het aantal OR’en dat van collectieve of individuele scholing gebruik maakt constant, maar volgden de OR-leden gemiddeld minder dagdelen collectieve scholing. Volgens de CBM is nadere aandacht voor de scholing bij kleine OR’en wenselijk.

Grotere daling bij OR-opleiders
Bij OR-opleiders is sprake van een grote terugloop in de hoeveelheid gegeven scholing. Hier komen flinke dalingspercentages voor, van 33% (dagdelen maatwerkcursus) tot 40% (aantal gegeven maatwerkcursussen). Een lichte stijging bij de open inschrijvingscursussen kon de terugval niet opvangen, te meer omdat de meeste aanbieders juist vooral maatwerkcursussen aanbieden.

OR koopt ook bij andere aanbieders in
Het grote verschil in teruggang tussen de genoten en de gegeven scholing is opmerkelijk. Het doet de CBM vermoeden dat OR’en in de genoemde periode niet meer alleen bij traditionele aanbieders scholing inkochten, maar ook bij andere aanbieders, zoals ZZP’ers, ambtelijk secretarissen, juristen of inhoudelijk specialisten. Verder is het mogelijk dat OR’en andere vormen van ondersteuning zochten, zoals bij het opstellen van een OR-reglement of de voorbereiding van een advies. Daarbij kan ook worden gedacht aan een verschuiving naar meer specifiek inhoudelijke scholing of vormen van e-learning, aan workshops en themamiddagen. Ten slotte zijn er signalen dat OR’en kritischer zijn op de inhoud en het aantal dagdelen scholing.

(SER)