SER-advies draagvlak cao unaniem aangenomen

standaard_nieuwsserdraagvlakcao

De SER heeft vandaag het advies over verbreding draagvlak cao’s unaniem vastgesteld. Volgens alle SER-partijen (werkgevers, werknemers en Kroonleden) is er op dit moment voldoende draagvlak voor het cao-stelsel. Dat stelsel achten zij van essentieel belang is voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen.

Zo onderstreepte vice-voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen, die namens de werkgevers het woord voerde, het belang voor zijn achterban. Die vindt een goede representativiteit van de vakbonden belangrijk om twijfels weg te nemen bij de werkgever over de vraag of zijn overlegpartner wel de geëigende partij is om zaken mee te doen. Bredere betrokkenheid bij het cao-traject, ook van niet-leden, is daarbij ook relevant.

Volgens FNV-bestuurder Mariëtte Patijn, die namens de drie vakcentrales sprak, doen bonden er al veel aan om niet-leden te betrekken bij de cao-onderhandelingen. Uit de hoorzitting die de commissie hierover heeft gehouden bleek dat bonden gebruik maken van verschillende instrumenten, zoals papieren en internetconsultaties, social media, crowdsourcing en ook meer traditionele bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Kroonlid Evert Verhulp, die voorzitter was van de commissie die het advies heeft voorbereid, noemde het een bijzondere prestatie dat het in Nederland lukt om voor zes miljoen mensen tegen relatief lage kosten collectief zulke goede regelingen voor de arbeidsvoorwaarden af te spreken. Verder wees hij de critici van de cao erop dat de cao steunt op verschillende internationale verdragen, waar Nederland aan gebonden is.

Het kroonlid Hans Schenk beval het advies namens alle kroonleden van harte aan. Cao’s hebben veel goeds gebracht, want ze bevorderen de dialoog en consensus en het wederzijds vertrouwen en begrip voor elkaars problemen. Daarnaast leiden ze tot betere en meer volwassen arbeidsrelaties, en dat bevordert de welvaart en de vooruitgang.

(SER)