Kantonrechter tikt Abvakabo op vingers wegens ontslag OR-lid

Abvakabo FNV heeft vakbondsbestuurder Gert Jan Tommel ontslagen. Tommel, die ook in de OR zit, kreeg een campagneplan van het bondsbestuur in handen, en wilde als OR-lid weten wat de achterban daarvan vond. Dat plan is uiteindelijk in handen van de media gekomen, wat voor het bondsbestuur aanleiding was Tommel de wacht aan te zeggen. De zaak is uiteindelijk bij de kantonrechter gekomen. Die oordeelt dat Tommel als OR-lid alle recht heeft bij de achterban naar hun mening over het campagneplan te informeren. De bond heeft dan ook een loopje genomen met de ontslagbescherming van OR-leden.

Volgens de kantonrechter begrijpt Abvakabo maar weinig van wat OR-werk inhoudt. ‘Abvakabo ziet eraan voorbij dat dat de taak van de ondernemingsraad zich niet beperkt tot de uitoefening van het advies- en instemmingsrecht, maar zich ingevolge artikel 2 Wet op de ondernemingsraden uitstrekt tot het functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Tot deze taak behoort dat OR-leden zich op de hoogte stellen van wat bij hun achterban leeft. Die consultatie van de achterban dient zo onbelemmerd mogelijk te kunnen plaats vinden, wil medezeggenschap tot z’n recht komen. Daar staat de ondernemer in beginsel buiten, óók als daarvan onrust op de werkvloer het gevolg is. Voor de eis van Abvakabo, dat de leden van de ondernemingsraad zich over aangelegenheden die de OR aangaan eerst met de bestuurder verstaan, bestaat daarom geen grondslag’, aldus de kantonrechter. De bond krijgt daarom een stevige tik op de vingers. ‘Waar Abvakabo Tommel derhalve uit hoofde van zijn OR-lidmaatschap diende te beschermen tegen benadeling heeft zij hem vanwege de verspreiding van het stuk van het bondsbestuur zodanig onder druk gezet dat hij zich genoopt zag te onderhandelen over een beëindiging van zijn dienstverband met wederzijds goedvinden.’

Vanwege de verstoorde arbeidsrelatie keurt de kantonrechter het ontslag goed, maar hij geeft Tommel wel een zak geld mee die ruim boven de kantonrechtersformule ligt.

(De volledige uitspraak vindt u hier)