Jongeren eisen plek in medezeggenschap

De medezeggenschapsregels zijn uit de tijd en moeten meer ruimte bieden aan jonge werknemers, stellen CNV Jongeren, FNV Jong, VCP Young Professionals en AWVN Young HR. Veel ondernemingen hebben grote groepen jongeren in dienst die te weinig inspraak hebben. Jonge werknemers worden nu door de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vaak uitgesloten om zichzelf verkiesbaar te stellen en mogen in het eerste halfjaar überhaupt niet stemmen. Dit leidt ertoe dat zij niet kunnen meepraten in het bedrijf. Daarom moet de wet op de schop en moet er worden geïnvesteerd in het betrekken van jongeren bij medezeggenschap.

Ondergrens
Het lukt bedrijven en ondernemingsraden niet jongeren bij de medezeggenschap te betrekken, omdat ze de wet als ondergrens hanteren. Terwijl dat wel zou moeten, omdat de OR regelingen in overleg met het hele personeel moet kunnen vaststellen. Om daarvoor te zorgen bepleiten de vier jongerenorganisaties dat de wettelijke beperkingen zo snel mogelijk worden geschrapt.

Promotiecampagne
Om daarnaast jongeren meer bekend te maken met nut en noodzaak van ondernemingsraden is het van belang om een promotiecampagne voor jongeren binnen de bedrijven te houden. De Sociaal-Economische Raad zou daar, vanwege haar rol als aanjager van medezeggenschap, een ideale organisatie voor zijn, aldus de jongerenorganisaties.

Pilots
CNV Jongeren, FNV Jong, VCP Young Professionals en AWVN Young HR nemen zelf ook initiatief. Ze starten enkele pilots met vernieuwende medezeggenschap binnen verschillende ondernemingen in de zorg. Hierdoor krijgen jonge werknemers de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan met medezeggenschap.