Gortzak: ‘Gooi ons pensioenssysteem niet te grabbel’

gortzak

De overheid is meer bezig met bezuinigen dan met het behouden van een goed pensioenstelsel. Daarmee snijdt ze ook zichzelf in de vingers. Dat zegt Peter Gortzak, hoofd beleid bij pensioenuitvoerder APG, in het vandaag verschenen nummer van Zeggenschap.

‘Het mooie van ons pensioenstelsel is dat het beoogt mensen een redelijke uitkering te verzorgen na actief dienstverband. Een deugdelijk inkomen, in de vorm van mede door henzelf opgebouwd pensioen, zodat mensen niet hun hand hoeven op te houden bij de overheid. En het mooie van de fiscale faciliteiten is dat het die overheid een spaarpot oplevert. Immers, tegenover het nu kunnen aftrekken van voor pensioen betaalde premie staat het belasten van de pensioenuitkering. Juist als de vergrijzing op zijn top komt, weet de overheid zich verzekerd van een aanzienlijke belastingclaim. Dit mooie systeem probeert de huidige coalitie vanwege kortetermijndoelen te veranderen. Het versoberen van de fiscale faciliteit is niets anders dan geld naar voren halen vanwege huidige financiële problemen.’

Zwakke argumenten
Gortzak, die vorig jaar samen met Agnes Jongerius het veld heeft moeten ruimen bij de FNV juist vanwege de pensioendiscussie, vindt de argumenten die de overheid gebruikt uitermate zwak. ‘Men probeert het te verkopen door te zeggen dat de lagere facilitering zal leiden tot een lagere premie en het bedrag dat mensen aldus uitsparen zal door een hogere consumptie de economie aanjagen. Twee problemen: het kabinet heeft even over het hoofd gezien dat de door haar zelf geïnitieerde verscherping van de toezichtregels verhoging van de premielast zal brengen en ten tweede is het meestal zo dat in tijden van grotere onzekerheid mensen juist niet gaan consumeren, maar gaan sparen. Zeker als de onzekerheid het pensioeninkomen betreft zal men extra geld opzij willen leggen voor die periode.’

Jongeren
Gortzak ziet ook niets in het afgelopen zomer gepresenteerde tienpuntenplan van de jongerenorganisaties van PvdA, D66 en VVD. Daarin wordt onder meer gepleit voor een peroonlijke pensioenrekening (het zogenaamde individueel DC) en vrijheid om te kiezen bij welke pensioenuitvoerder men wil sparen. ‘Het is voor het draagvlak van essentieel belang dat het stelsel aantrekkelijk blijft voor jong en oud. Dat wil echter niet zeggen dat je collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling zomaar overboord moet zetten. Nu wordt onder het mom van individuele vrijheid, het voorkomen van waardeoverdracht tussen generaties en de noodzaak van individuele eigendomsrechten het systeem van collectieve waardevermeerdering in de waagschaal gesteld. We kijken wel naar de nadelen van het huidige stelsel, maar niet naar de nadelen van het alternatief waar we naartoe lijken te bewegen. Een keuze voor individueel DC blokkeert de mogelijkheid om pech- en gelukgeneraties een beetje met elkaar te verbinden en is al snel een keuze voor minder pensioen voor jong en oud, met hogere risico’s, tegen hogere kosten’, aldus Gortzak.

(Het complete artikel staat in het decembernummer)