Cao-lonen stijgen meer dan contractuele loonkosten

In het derde kwartaal van 2015 zijn de CAO-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 1,5% toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Hiermee is de CAO-loonstijging weer op het niveau van 2012. De contractuele loonkosten namen met 0,6%, minder toe dan de CAO-lonen. Deze geringe loonkostenstijging komt door wijzigingen in de werkgeverspremies (waaronder daling van de pensioenpremies en heffing Zorgverzekeringswet) van begin dit jaar.
Bij de sector particuliere bedrijven en de gesubsidieerde sector stegen de CAO-lonen in het derde kwartaal van 2015 respectievelijk met 1,5 en 1,2%. Met een stijging van 1,9% stegen de lonen in de sector overheid het meest. De contractuele loonkosten namen in deze sector met 0,1% het minst toe. Dit komt voornamelijk door de verlaging van de werkgeverspremie bij het ABP.