Alliantie voor medezeggenschap en governance van start gegaan

Enkele bedrijven en organisaties hebben een alliantie gesloten om het thema ‘medezeggenschap en governance’ hoger op de agenda te krijgen van ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur. Dat is het resultaat van een bijeenkomst op 5 maart die de SER en het Nationaal Register, in vervolg op een gezamenlijk initiatief in 2014, hebben georganiseerd.
De deelnemende bedrijven en organisaties, afkomstig uit bedrijfsleven, sociale partners, de overheid en de wetenschap, zijn van mening dat het voor een onderneming belangrijk is dat de ‘gouden driehoek’ van ondernemingsraad (OR), raad van commissarissen (RvC) en raad van bestuur (RvB) goed functioneert. Mede op basis van wettelijke bepalingen zijn de contacten tussen RvB en RvC enerzijds en RvB en OR anderzijds vaak wel goed (al kunnen die soms beter). Maar de link tussen RvC (of Raad van Toezicht) en OR functioneert in veel gevallen nauwelijks. En dat terwijl het voor de kracht van de onderneming veel meerwaarde kan bieden als die relatie er wel is, of verder kan worden uitgebouwd. De betrokkenen waren dan ook met elkaar van mening dat daar verandering in moet komen.

Denktank
Er zullen daartoe in 2015 en 2016 enkele activiteiten worden georganiseerd. Om te beginnen komt er een denktank die zich gaat bezighouden met de vraag wat de drie raden en andere betrokkenen nu daadwerkelijk praktisch kunnen gaan doen. Het zal helpen om daarbij op een andere, innovatieve manier naar het onderwerp kijken. De denktank zal al in het voorjaar van 2015 bijeenkomen. Ook wordt een contactgroep voor voordrachtscommissarissen opgericht om de discussie binnen het commissarissenveld te voeden, onder meer over de rol die zij (kunnen) vervullen.
De SER en Nationaal Register, de trekkers van de alliantie, willen daarnaast een grote bijeenkomst in de tweede helft van 2015 organiseren, waarvoor zowel medezeggenschapsorganen als commissarissen en toezichthouders worden uitgenodigd.
De website www.or-en-commissaris.nl, die in november door SER-voorzitter Mariëtte Hamer is gelanceerd, wordt verder uitgebreid en uitgebouwd. Hier zal ook meer informatie over de alliantie te vinden zijn.

(SER)