Categorie: tips

Flexibele arbeid, de rol van werkgevers

Op dinsdag 4 november presenteert De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, het rapport ‘Flexibele arbeid: de rol van werkgevers’.  Het rapport is geschreven door Fabian Dekker en Paul de Beer en beschrijft de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar flexibiliseringsstrategieën van vier verschillende bedrijven. Het onderzoek gaat in op de achterliggende beweegredenen voor deze strategieën en wat dit betekent...

SER-dialoog toekomst pensioenen

Moet iedereen verplicht een pensioen bijeensparen? Hoeveel keuzevrijheid moet er komen in het opbouwen en uitbetaald krijgen van dat pensioen? Hoeveel solidariteit willen we inbouwen en op welke gebieden? Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de SER aan een advies over de toekomst van het pensioenstelsel. Voor het advies vraagt de SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel mensen...

Meedoen met Medezeggenschap

Voor goede medezeggenschap is meer nodig dan het volgen van de letter van de wet. Dat meerdere zit vooral in uitwerking, houding en gedrag. Hóe worden de regels toegepast? Hóe wordt inhoud gegeven aan de achterliggende gedachte dat participatie door medewerkers goed is voor de onderneming als geheel, inclusief het bedrijfsresultaat? Om antwoorden op deze vragen te vinden organiseert de...

Bouw mee aan een sociaal Europa

De sociale dimensie van de EU staat de komende jaren hoog op de agenda. De Europa 2020 Strategie geeft invulling aan sociale ambities van de EU, bijvoorbeeld door te streven naar meer werkgelegenheid, minder werkloosheid en minder armoede. In 2015 is halverwege de looptijd van Europa 2020. Hoogste tijd om daarover te debatteren. De Europese Commissie heeft daarom alle burgers...